top of page

Senaste nytt från Trace Elements: Magnesium, neurologiska sjukdomar och tungmetallbelastning

Magnesium och Benhälsa

Magnesiumtillskott har faktiskt visat sig vara lovande för att förbättra bentätheten, särskilt hos postmenopausala kvinnor som löper högre risk för osteoporos och benfrakturer. Studier har föreslagit att magnesium kan spela en avgörande roll i benhälsan genom att påverka benmetabolismen och mineraliseringen.


Effektiviteten av magnesiumtillskott för att öka bentätheten hos postmenopausala kvinnor har demonstrerats i olika forskningsstudier. En anmärkningsvärd studie involverade en grupp osteoporotiska kvinnor som fick magnesiumtillskott under en period av två år. Resultaten av denna studie indikerade att magnesiumtillskott inte bara hjälpte till att förebygga frakturer utan också ledde till en signifikant ökning av bentätheten bland deltagarna.


En pilatesring vid benen

Det är viktigt att notera att medan kalcium vanligtvis förknippas med benhälsa, verkar magnesium spela en kompletterande roll och i vissa fall kan det till och med vara effektivare än enbart kalcium för att återställa benmineralisering. Detta föreslår att ett balanserat intag av både kalcium och magnesium kan vara fördelaktigt för att upprätthålla optimal benhälsa, särskilt hos populationer som löper risk för osteoporos.


Magnesium spelar en avgörande roll i regleringen av transporten och användningen av kalcium i kroppen. Det är inblandat i olika fysiologiska processer som är avgörande för att upprätthålla benhälsan, inklusive aktiveringen av vitamin D, som i sin tur hjälper till med absorptionen av kalcium från tarmarna. När det finns en obalans mellan kalcium- och magnesiumnivåerna kan det störa den normala transporten av kalcium till benen, vilket potentiellt kan leda till minskad bentäthet och ökad risk för frakturer. Därför är det viktigt att korrigera denna obalans för att säkerställa optimal kalciummetabolism och benhälsa.


Magnesium hjälper till att reglera kalciumnivåer genom att påverka aktiviteten hos vissa enzymer som är involverade i kalciumtransport och metabolism. Dessutom är magnesium en kofaktor för produktionen av kalcitonin, ett hormon som hjälper till att reglera kalciumnivåerna i blodet genom att främja kalciumdeposition i benen.


Sammanfattningsvis är det avgörande att korrigera eventuella störningar i balansen mellan kalcium, magnesium och andra mineraler för att stödja benhälsa och förebygga bensjukdomar. Det understryker vikten av att beakta samspelet mellan mineraler i hanteringen och förebyggandet av tillstånd som osteoporos. Dock är det viktigt att rådgöra med en sjukvårdspersonal innan man börjar något tillskottsprogram, eftersom många faktorer kan bidra till benförlust. En hårmineralanalysskulle ge ett specifikt och riktat näringsmässigt tillvägagångssätt vid bedömning av individers behov.

Man som löper

Koppar och Neurologiska Sjukdomar

Mineralobalanser, särskilt brister i koppar i förhållande till zink och järn, har varit inblandade i olika neurologiska störningar. Koppar är ett essentiellt spårmineral som spelar en avgörande roll i det centrala nervsystemet, inklusive syntesen av neurotransmittorer, myelinisering och antioxidanta försvarsmekanismer.


Ett av de nyckelantioxidantenzymerna som kräver koppar för aktivering är superoxiddismutas (SOD). SOD är ansvarigt för att neutralisera skadliga fria radikaler i kroppen, särskilt superoxidradikalen, som kan orsaka oxidativ skada på celler och vävnader, inklusive de i hjärnan. Minskad aktivitet av SOD på grund av kopparbrist kan leda till ökad oxidativ stress, vilket har associerats med neurologiska störningar och neurodegenerativa sjukdomar såsom Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och amyotrofisk lateral skleros (ALS).


Han dom håller i en hjärna

Mutationer i gener som kodar för koppar- och zinkinnehållande proteiner, såsom koppartransportören ATP7A och koppar/zink-superoxiddismutas (SOD1)-genen, har kopplats till olika neurologiska störningar. Dessa mutationer kan störa kopparhomeostasen och försämra funktionen hos kopparberoende enzymer, vilket leder till neurologisk dysfunktion.

Dessutom kan kopparbrist i förhållande till zink- och järnobalans påverka balansen av metalljoner i hjärnan, vilket leder till neurotoxicitet och neuronal skada. Koppar är inblandad i att upprätthålla balansen av andra metalljoner, såsom zink och järn, och förändringar i denna balans kan bidra till oxidativ stress och neurodegeneration.


Sammanfattningsvis är upprätthållandet av korrekt kopparhomeostas avgörande för neurologisk hälsa, och obalanser i kopparnivåer i förhållande till andra mineraler kan bidra till patogenesen av neurologiska störningar. Det understryker vikten av att säkerställa tillräckligt intag av koppar och andra essentiella mineraler genom en balanserad kost och korrekt tillskott vid behov, särskilt hos individer som löper risk för neurologiska sjukdomar. Mutationer i genen för koppar- och zinkinnehållande superoxiddismutas är associerade med "Lou Gehrigs sjukdom".


Tidigare Exponering för Tungmetaller

Tungmetaller kan kvarstå i kroppen under långa perioder, och deras effekter kanske inte visar sig omedelbart efter exponering. Konceptet med halveringstid är avgörande för att förstå de långsiktiga effekterna av exponering för tungmetaller.


blyertspenna

Tungmetaller såsom bly, kvicksilver, kadmium och arsenik har långa halveringstider i kroppen, vilket innebär att de kan kvarstå i åratal efter den initiala exponeringen. Detta kan leda till pågående hälsoeffekter, även om exponeringen skedde i det förflutna. Till exempel kan blyexponering, särskilt under barndomen, resultera i att bly ackumuleras i benen, där det kan kvarstå i decennier. Likaså kan kvicksilver ackumuleras i vävnader såsom hjärnan och njurarna, vilket leder till kronisk toxicitet över tid.


Därför, även om en kliniker inte kan identifiera en aktuell källa till tungmetallsexponering, är det viktigt att beakta historiken om tidigare exponering. Dessutom kan långsiktig övervakning och hantering vara nödvändig för att hantera eventuella potentiella hälsoeffekter associerade med tidigare exponering för tungmetaller.


Källa: Trace Elements nyhetsbrev mars 2024


Comments


bottom of page